25 januari 2023

Beleidsevaluatie Opgavegericht werken

Context

Ruim vijf jaar geleden heeft de provincie Friesland de keuze gemaakt om opgavengestuurd te gaan werken. Belangrijkste drijfveer was om maatschappelijke opgaven meer centraal te stellen en flexibel en sneller in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarvoor is de organisatie anders ingericht door te gaan werken met pools, teams van medewerkers die ingezet worden op verschillende opgaven. En met opgavenmanagers die sturen op een verscheidenheid aan doelen. In 2021 was het tijd om de nieuwe werkwijze te gaan evalueren. Hoe is het bevallen en smaakt het naar meer?

 

Aanpak

De provincie koos ervoor om op participatieve wijze te evalueren, met de medewerkers en instemming van de OR. In totaal hebben ruim zestig van hen op waarderend onderzoekende wijze, m.b.v. waarderend actieonderzoek, de ervaringen met opgavengestuurd werken geëvalueerd. Door collega’s te interviewen en in gezamenlijke bijeenkomsten de toekomst te schetsen en daarvoor suggesties te doen.

 

Resultaat

De evaluatie leverde een kleurrijk boekje met geanimeerde ervaringsverhalen over opgavengestuurd werken in de eigen organisatie op. De eindrapportage bevat een doorkijkje naar de toekomst van het opgavengestuurd werken en hoe medewerkers hun organisatie idealiter zien functioneren over vijf jaar. De toekomstbeelden zijn voorzien van concrete suggesties om het opgavengestuurd werken een stap voorwaarts te brengen. De eindrapportage heeft geleid tot het besluit om de ‘filosofie’ van het opgavengestuurd werken te blijven omarmen. Dit is ook als uitgangspunt gekozen voor het ontwikkeltraject dat de organisatie hierna is gestart. De oplossing van de structuur met pools, om daarmee het opgavengestuurd werken mogelijk te maken, wordt wel losgelaten.

Beleidsevaluatie Opgavegericht werken