16 januari 2023

Actieonderzoek gebiedsgericht werken

Context:

De gemeente Dronten wil nadrukkelijker werken vanuit maatschappelijke opgaven en de leefwereld van inwoners en ondernemers meer centraal stellen in het handelen. Met name bij de opgaves die team-overstijgende samenwerking vragen merken loopt dit nog stroef. Het management stelt vertrouwen en vakmanschap centraal en betrekt medewerkers volop bij de diverse veranderinspanningen. Toch lukt het bij een in substantieel deel van de medewerkers niet om ze in de veranderingen te betrekken en blijven resultaten op onderdelen achter. Dit leidt weer tot onvrede bij het gemeentebestuur.

 

Aanpak:

Een van de adviseurs van het AI Gilde krijgt van het management de vrijheid om gedurende een aantal maanden verkennende gesprekken te voeren op alle niveaus binnen de organisatie. De gesprekken zetten een proces van reflectie in gang, zowel op de inhoudelijke problematiek als ook op de aannames omtrent veranderen en de daaruit voorvloeiende patronen bij veranderingen. Bij voorgenomen veranderingen worden medewerkers betrokken door een open oproep om in projectgroepen deel te nemen.

Dit blijkt toch vaak een beperkte groep van dezelfde medewerkers die hier belangstelling en competenties voor heeft. Onbedoeld is dan ook een relatief beperkte groep van medewerkers die veranderplannen bedenkt ontstaan, en een (veel grotere) groep die de veranderingen vervolgens uit moet voeren. Die laatste groep voelt zich niet gehoord en betrokken en de consequentie is dat verandering stagneert.

Er ontstaat stap voor stap energie en een gevoel van noodzaak om te proberen of veranderen ook anders kan. De adviseur van het AI Gilde krijgt opdracht om op te treden als procesbegeleider. Door de inbreng uit de organisatie ontstaat gebiedsgericht werken als manier om opgaves beter in kaart te krijgen en teamoverstijgend samen te werken. Als procesbegeleider reiken wij actieonderzoek aan als methodiek om de verandering op een àndere manier vorm te geven. de nieuwe manier van werken stap voor stap, direct met alle betrokkenen, vorm te geven.

 

Resultaat:

Deze nieuwe manier van veranderen wekt enthousiasme op en de organisatie wil hier graag mee verder.  De gemeente heeft daar toe twee gebiedsregisseurs geworven en is gestart met een pilot gebiedsgericht werken in twee dorpen. De resultaten na de eerste vier maanden zijn zeer bemoedigend. De gebiedsregisseurs voeren gesprekken met leden van de dorpsraden en andere maatschappelijke partnerorganisaties in de dorpen. en vragen wat zij zien als belangrijkste opgaves in het dorp. Dit leidt tot gebiedsagenda’s die niet vanuit de gemeente zijn bedacht maar ‘van buiten naar binnen’. Betrokkenen merken dat de verandering ‘al doende’ plaats vindt en dit geeft energie aan de verandering. Een nieuw aangetreden college van B&W benoemt daarop twee gebiedswethouders en is volop betrokken bij de pilot. Stap voor stap wordt de nieuwe manier van veranderen in een groter veld geïntroduceerd.

Actieonderzoek gebiedsgericht werken