Relational Change

Wat is Relational Change?

In haar veranderaanpak stelt het AI Gilde relaties centraal. Uitgangspunt van Relational Change is dat verandering tot stand komt tussen mensen en derhalve de relatie tussen die mensen daarvan een onderdeel is. We kijken specifiek naar zaken zoals erkenning, onderlinge verbondenheid en individuele betrokkenheid, omdat deze van invloed zijn op de uitkomst van het veranderingsproces. Hoe relaties vorm krijgen en zich ontwikkelen bepaalt voor een groot deel hoe het resultaat van de verandering eruit komt te zien.  

Het AI Gilde kiest bewust voor deze relationele insteek, omdat we hiermee niet alleen effectief kunnen bijdragen aan het realiseren van veranderdoelen, maar ook omdat we met deze aanpak bijdragen aan het bouwen van gezonde organisaties met betrokken en gemotiveerde medewerkers.  

Het erkennen van deze relationele aspecten vraagt nogal wat. Het betekent dat we rekening moeten houden met het onverwachte. Immers, we hebben naast onze eigen intenties en uitingen te maken met hoe anderen hierop reageren – en dat kunnen we niet altijd voorspellen. Dit staat haaks op de traditionele visie op organiseren en veranderen, waar wordt uitgegaan van een mechanisch organisatiebeeld en planbare verandering. 

In onze optiek geven mensen in hun gesprekken met elkaar voortdurend betekenis aan verandering. Dat schept mogelijkheden voor het doen van nieuwe interventies die bijdragen aan succesvol veranderen. Namelijk door naast economische en technische aspecten van de verandering ook aandacht te schenken aan de relationele aspecten van verandering, zoals zeggenschap, participatie en samenwerking. Door goed te kijken wat er daadwerkelijk gebeurt (in plaats van te sturen) en wat dit betekent, kunnen we leren over wat mensen beweegt en hoe zij volgende stappen richting het veranderdoel kunnen zetten.

Relational Change focust op de interactie tussen mensen zoals deze zich op de werkvloer manifesteert. Waar versterken en beperken mensen elkaar? Hoe spelen machtsverhoudingen een rol? Hoe spreken ze met elkaar over de verandering en welke verhalen vertellen ze erover? En hoe betrokken zijn de medewerkers bij het doel en proces van de verandering? 

Het kan bij Relational Change gaan om op het oog kleine zaken. Bijvoorbeeld in de manier waarop mensen vragen stellen of waarop ze anderen bij hun gesprekken betrekken, die het verschil kan maken. Vaak zijn het deze kleine zaken die een grote impact kunnen hebben op het veranderingsproces. Juist daarom is het centraal stellen van relaties misschien niet altijd de meest voor de hand liggende manier van veranderen, maar uiteindelijk wel de kortste weg naar het realiseren van uw veranderambitie! 

 

Wat is onderscheidend aan Relational Change?

Relational change erkent dat mensen nooit helemaal zeker zijn over de gevolgen van hun (inter-)acties, immers ze weten niet hoe de ander gaat reageren. Daarom dienen ze per definitie rekening te houden met onverwachte en onvoorspelbare elementen in het veranderingsproces. Hiermee komt het begrip ‘emergentie’ centraal te staan dat de aandacht verlegt naar wat eruit de samenwerking tussen mensen tevoorschijn komt. 

Relational Change schenkt aandacht aan de samenwerking tussen mensen op microniveau, omdat kleine activiteiten grote veranderingen tot gevolg kunnen hebben en omdat verandering en vernieuwing in de interacties tussen mensen gestalte krijgen.  

Relational Change focust op wat er zich tussen mensen afspeelt. Welke patronen worden in de samenwerking met elkaar zichtbaar en hoe dragen deze bij aan de doelstellingen – of staan ze deze in de weg? Verandering van relationele patronen draagt zo bij aan de verandering van output van een team of organisatie.  

In Relational Change is de rol van de leider niet om ‘in control’ te zijn van het veranderingsproces, maar om de dialoog tussen mensen te bevorderen. Dat vraagt van de leider in zijn rol als veranderaar om aanvullende eigenschappen, zoals zelfbewustzijn en reflexiviteit. 

Reguliere verandertrajecten richten zich vaak vooral op doelen, resultaten en meetbare progressie. Bij Relational Change is er daarnaast ook aandacht voor onderwerpen die bij reguliere verandertrajecten vaak niet aan de orde komen, maar die er wel zijn. Denk daarbij aan de dagelijkse politiek in organisaties, aan zeggenschapsverhoudingen en de aanwezigheid van emoties en gevoelens. Door beide werelden met elkaar te verbinden bevordert Relational Change effectieve verandering in organisaties. 

Hiermee is Relational Change niet een zoveelste hype, maar een aanpak van veranderen die verandering van gesprekken, samenwerking en onderlinge omgang tussen mensen beoogt. En die daardoor beter beklijft, duurzamer qua doorwerking is, dan andere veranderaanpakken.

Toepassing van Relational Change

Niet alle vraagstukken lenen zich voor een relationele veranderaanpak. Met name lastige en complexe vraagstukken, waarop niet altijd gemakkelijk een antwoord te geven valt, zijn geschikt voor het toepassen van een relationele benadering. Probleemsituaties waarvoor op voorhand geen ‘beste’ oplossing bestaat of waar ondanks diverse pogingen nog geen verandering is gerealiseerd, Dit zijn bij uitstek de uitdagingen waar het AI Gilde zich op richt.  

Het vinden van antwoorden op dit soort vragen vraagt om een onderzoekend en lerend proces waarin groepen stakeholders actief participeren. Zo’n veranderingsproces is qua uitkomst minder zeker of voorspelbaar in vergelijking met planmatige verandering. Maar het is ook de aanpak bij uitstek, die kan leiden tot wezenlijke verandering of zelfs baanbrekende vernieuwing. 

Wij brengen Relational Change structureel in praktijk via de methode van actieonderzoek (action inquiry). Kenmerkend voor actieonderzoek is de ervaringsgerichte aanpak waarin medewerkers tijdelijk de rol op zich nemen van co-onderzoeker van hun eigen praktijk. De verandering krijgt hiermee direct vanaf de start gestalte en niet pas in de fase wanneer de implementatie wordt ingezet. Zie voor meer informatie over actieonderzoek hier

 

Wat levert Relational Change op?

In onze aanpak staan steeds de mensen centraal. Wij streven naar actieve samenwerking en betrokkenheid van mensen en zorgen ervoor dat iedere betrokkene weet waarom de verandering zinvol is. Onze advisering en ondersteuning worden zichtbaar in de vorm van merkbare verbeteringen en uitkomsten die waardevol zijn voor management, medewerkers en andere stakeholders. Specifiek levert dit het volgende op: 

  • Duurzame en stevige onderlinge verbindingen, d.w.z. versterkte onderlinge samenhang en cohesie in relaties, vaak over de grenzen van verschillende groepen heen.
  • Betrokken mensen, die trots zijn op de organisatie en plezier beleven in hun werk.
  • Een verbetering van de relationele competenties van leidinggevende en medewerkers.